Služby

Pitná voda

 • Dezinfekčné čistenie zariadenií na pitnú vodu
 • Regenerácia studní
 • Odželezňovanie
 • Odmangánovanie
 • Odstraňovanie arzénu a ťažkých kovov

Technologická voda

 • Chemické čistenie

     Produkty: 

 • Ochranné prosriedky proti korózii
 • Stabilizátori tvrdosti 
 • Biocidy - dezinfekčné prostriedky
 • Čistiace prostriedky

     Technika:

 • Dávkovacia a odsoľovacia technika
 • Zmäkčovače, čiastočné a úplné odsoľovanie
 • Reverzná osmóza a membránová technika

Odpadová voda

 • Rozpúštanie tukov
 • Odstraňovanie zápachu
 • Prostriedky proti peneniu
 • Zvýšenie produkcie bioplynu
 • Optimalizácia CHSK
 • Redukcia kalov

Odstraňovanie tukov a mastnôt v ČOV

Tuky, mastnoty a oleje sú hlavnou príčinou problémov čističiek odpadových vôd. Teda odstránenie týchto nečistôt je významným krokom v čistení a úprave vody. Všetky technológie sú na biologickej báze. 

Ďalšie činnosti:

 • automatizácia úpravní vôd a čerpacích staníc,
 • regenerácia studní,
 • oprava hydroglóbusov,
 • dodávka a montáž technolóogii pre čerpacie stanice vody.

Tiež poskytujeme:

 • dávkovaciu a odsoľovaciu techniku,
 • zmäkčvače, čiastočné a úplné odsoľovanie,
 • reverznú osmózu a membránovú techniku,
 • čistenie.