O firme

Hlavným cieľom spoločnosti je starostlivosť o vodu od jej získavania zo zdrojov cez akumuláciu, dopravu do spotrebiska, úpravu jej kvalitatívnych parametrov a ošetrenie, tak aby mohla byť vrátená späť do prírody bez škodlivých vplyvov pri maximálnej ekonomickej efektívnosti.

Pri úprave kvalitatívnych parametrov vody sa zameriavame hlavne na:

 • filtráciu- odstraňovanie nerozpustných látok z vody
 • odstránenie rozpustených látok zhoršujúcich kvalitu vody na pitné účely,
 • hygienické zabezpečenie vody,
 • zabránenie tvorbe usadenín na kovových a keramických povrchochk,
 • odstraňovanie mastnôt a tukov,
 • automatizácia úpravní vôd a čerpacích staníc,
 • dodávka a montáž technolóogii pre čerpacie stanice vody.

Tiež poskytujeme:

 • dávkovaciu a odsoľovaciu techniku,
 • zmäkčvače, čiastočné a úplné odsoľovanie,
 • reverznú osmózu a membránovú techniku,
 • čistenie.